วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

ค้นหา: โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

“ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน จับมือ เครือข่าย ร.ร. 12 แห่งทั่วประเทศ สร้างเครือข่าย ร.ร.พัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่ 1

11 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษครั้งที่ 1" ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันหารือและวางแผนการดำเนินงานจัดทำโครงสร้างการทำงานของโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบรวมทั้งการดำเ