วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565

ค้นหา: สํานักงานสาธารณสุขจังห

“จ.ขอนแก่น”เน้นย้ำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH)เต็มขีดความสามารถ ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ ปชช.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 เม.ย. 2022
"จ.ขอนแก่น"เน้นย้ำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH)เต็มขีดความสามารถ ต้องไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ ปชช.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้เน้นย้ำการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยจะต้องไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน เมือวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ ห้องประชุมสํ