วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: นักศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา”

12 พ.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ด้านตลาดทุนและความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมลงนามMOUกับ ธปท. ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาตลอดจนบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบุคลากรคุณภาพที่