เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

        วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          การประชุมครั้งนี้ มีสาระสำคัญเพื่อพิจารณา อาทิ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่, การจัดตั้งอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล, การกำหนดแนวทางและมาตรการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม ฯลฯ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png