วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564

    เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

    โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

        การประชุมครั้งนี้เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเรื่องการจำแนกประเภทที่ดิน รวมถึงการเร่งรัดการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด และพิจารณาแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร เพื่อเป็นที่ทำกินของราษฎร หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตามความเหมาะสมต่อไป

458962
458963
458966
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png