วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 เพื่อให้ชาวนามีความมั่นคง มั่นใจและยืนหยัดอยู่ได้ ในสถานการณ์โควิด -19

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานวันข้าวและชาวนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านข้าวให้เกษตรกรได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา สร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนา ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า 250 คน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ด้วยความร่วมมือของอำเภอเมืองขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ข้าว” เป็นพืชที่มีความสำคัญ เป็นอาหารหลักของคนในชาติ มีความเกี่ยวพันกับชีวิตคนไทยมายาวนาน การทำให้ชาวนามีความมั่นคง มั่นใจและยืนหยัดอยู่ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดโรคระบาด covid-19 หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและพร้อมผนึกกำลังร่วมกันพัฒนา ซึ่งจะเห็นได้จากการมีโครงการต่างๆที่ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นการยืนยันว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ละทิ้งพี่น้องชาวนา และพร้อมที่จะยืนหยัด เคียงข้างช่วยเหลือให้ก้าวผ่านวิกฤต ไวรัสโควิด- 19 ไปด้วยกัน