วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรม เตรียมความพร้อมและจับคู่ธุรกิจ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมและจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืน ในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดโดยกลไกประชารัฐ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการจากอำเภอ เมืองขอนแก่น น้ำพอง โนนศิลา พระยืน ซำสูง ชนบท บ้านฝาง ชุมแพ หนองเรือ แวงน้อย และภูผาม่าน
โดยมีวิยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้ด้านการดำเนินงานอาหารปลอดภัย และโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมอบหมายภารกิจ โดยนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และทีมงาน