“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เริ่มซื้อขาย 27 เม.ย. นี้ ”

บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 27 เม.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROS” ในวันที่ 27 เมษายน 2564 

PROS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่ให้บริการหลากหลายและครบวงจร ทั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ โดยมีบริษัทย่อยคือ บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด ดำเนินธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 768 ล้านบาท และมีโครงการในอนาคตที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลหรือได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงการว่าจ้างแล้วอีกจำนวน 1,230 ล้านบาท

PROS มีทุนชำระแล้ว 270 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2564 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 280 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,080 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 22.22 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2563) ซึ่งเท่ากับ 48.76 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท โดยมีบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานมากว่า 24 ปี มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินลงทุนที่ได้จะนำไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ PROS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มรัตนแสงสรวงถือหุ้น 35.05% นายประวิทย์ ลัญจกรกุล ถือหุ้น 14.91% และนายวัชรพล รุจิเรข ถือหุ้น 13.43% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.prosperengineering.co.th และ www.set.or.th

“SET… Make it Work for Everyone”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png