วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ชายไทยเตรียมตัว‼️ เกณฑ์ทหาร 63

ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิด พ.ศ.2542 กับผู้ที่มีอายุ 22-29 เกิด พ.ศ.2534–2541 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ

สิ่งสำคัญในปีนี้ที่ทหารกองเกิน หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรก คือ
แก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35)ใหม่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2563 ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหาร พร้อมแจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหาร ต้องการจับฉลากตรวจเลือก หรือการผ่อนผัน