วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

มาให้รู้ดูให้เห็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ กกพ.ชวนสื่อท้องถิ่นตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

30 มิ.ย. 2020
1183

โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังไฟฟ้าจากขยะ “Waste Side Story ” ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีคุณวนิดา วินิจจะกูล อดีตรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้ดำเนินรายการ และคุณชฎารันต์ สุนทรเกตุ ผอ.ฝ่ายสำนักงาน กกพ.ประจำเขต 6 (นครราชสีมา)กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมีวิทยากรมาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ อีกทั้งคณะฯยังได้เดินทางไปยัง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครราชสีมา ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจาก ดร.ทิพย์สุภินทร์ หินชุย ผู้ช่วยโครงการ อีกทั้งคณะฯได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตพลังงานจากขยะเป็นไฟฟ้า
โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้สื่อมวลชนท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาพลังานไฟฟ้าจากขยะได้รับทราบปัญหาต่างๆในระบบการจำกัดขยะ และคาดว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะเพื่อขยายผลสู่สาธารณชน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลเองมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่บรรจุเทั้งในแผนพีดีพี 2018 ฉบับล่าสุด กว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 จึ่งเป็นที่มาของการนำเสนอโครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องการแปรสภาพขยะ ที่เป็นสิ่งปฎิกูลในชุมชนให้กลายเป็นพลังไฟฟ้า ที่สร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งในมิติของการทดแทนการนำเข้าพลังงาน และมิติของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
สุดท้ายผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกผลิตผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและคอนเทนต์สำหรับสื่อออนไลน์ในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยเทคนิคการคิดด้วยภาพ เพื่อสื่อสารเรื่องไฟฟ้าจากขยะได้อย่างน่าสนใจ มีวิธีการนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารกระชับ เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพ