วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10 เม.ย. 2021
450

 วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน ประชุมหารือ “แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน” พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายวิทยา คำภูแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมประชุมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำโดย นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นางกัญญา อินแพง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร นางจิรภฎา วานิชอังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองการแพทย์ทางเลือก นางสาวณัฐณิชา ทิพย์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ กองการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

    การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือ “แนวทางการดำเนินงาน โครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้มีความรู้ในการปลูกสมุนไพรวนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังสนับสนุน การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดให้มีมาตราฐาน สามารถส่งออกต่างประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการเดิมที่มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ขยายสู่ตลาดสากล นำสินค้าเข้าสู่ระบบดิจิทัล เชื่อมโยง e-Commerce สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

https://bpicc.com/i/a3c7D4
https://bpicc.com/i/a3ctUr
https://bpicc.com/i/a3cG2e
https://bpicc.com/i/a3cJQJ
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif