วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานครัวเรือนสัมมาชีพ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน จังหวัดละ 1 คน และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 60 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินพัฒนาสตรีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน กำหนดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 โดยมีพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรีน 2 โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น