ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น เข้าชิงรางวัล SET Awards 2021

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET Awards 2021 จำนวน 653 บริษัท เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงรางวัลก่อนประกาศผลและมอบรางวัล ต.ค. 2564  โดยในปีนี้ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคารจัดงาน SET Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยการมอบรางวัล SET Awards เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทย สะท้อนการเติบโตของธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) โดยในปี 2564 มี บจ. ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นทั้งสิ้น 653 บริษัท ซึ่งจะประกาศและมอบรางวัลในช่วงเดือนตุลาคมนี้

“การมอบรางวัล SET Awards ในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลด้านธุรกิจคือ กลุ่มรางวัล Business Excellence และด้านความยั่งยืนคือ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มการพิจารณารางวัลเพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใน mai เป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน” นายภากรกล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2021 กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards  ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี สำหรับปี 2564 นี้ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในตลาดทุน รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไทย จึงได้เพิ่มกลุ่มย่อยของรางวัล รางวัล Best Innovative Company Awards และ Best Deal of the Year Awards

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล  และ 2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน จะทำการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2564 เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และทำการประเมินตามรายกลุ่มอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2021 และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ www.set.or.th/setawards หรือสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ   0 2009 9768