ข่าวพลังงาน » โออาร์ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

โออาร์ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3 เมษายน 2021
154   0

โออาร์ ห่วงใยผู้ถือหุ้น จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรการโควิด – 19 เชิญชวนผู้ถือหุ้นรับชมการประชุมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า ตามที่ โออาร์ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ นั้น ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง โออาร์ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากจํานวนที่นั่งมีจํากัด ไม่เกิน 300 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้า และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) ผ่านทางเว็บไซต์ www.pttor.com โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าชม

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าที่เว็บไซต์ https://www.pttor.com ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 โดย โออาร์ จะแจ้งยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมหมายเลขที่นั่งทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ทั้งนี้ จำกัดสิทธิการลงทะเบียนตามลำดับ จำนวนสูงสุด 300 คน และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

3. งดแจกของที่ระลึก อาหาร และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารบริเวณจัดการประชุมเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม รวมถึงงดแจกแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด โออาร์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบ Live Broadcast แทนการมาประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code ในหนังสือเชิญประชุม หรือที่ลิงค์ https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=OR&date=210407 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-196-6244 และ corporatesecretary@pttor.com