วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมรับการติดตามของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งแผนงานโครงการงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมฯ
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมฯ และนำเสนอแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด” 13 โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 253,763,500 บาท