ข่าวประจำวัน » กรมเจ้าท่าเป็นมากกว่ากรมเจ้าท่า พัฒนาแหล่งน้ำสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมใจปลูกป่า 7 เดือน 7,777 ต้น

กรมเจ้าท่าเป็นมากกว่ากรมเจ้าท่า พัฒนาแหล่งน้ำสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมใจปลูกป่า 7 เดือน 7,777 ต้น

2 เมษายน 2021
198   0

อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจราชการ ร่วมปลูกป่า และตรวจสอบลำน้ำยัง ลำน้ำชี เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง ระยะยาว จังหวัดร้อยเอ็ด

            วันที่ 2  เมษายน 2564   ที่ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนม่วย หมู่ 10 ตำบลแวง อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายวิทยา ยาม่วง   อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด โครงการ เจ้าท่าปลูกป่าให้เขียวขจีทั่วอีสาน  พัฒนาแหล่งน้ำสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมใจปลูกป่า 7 เดือน 7777 ต้น ภายใต้แนวคิด  เจ้าท่าปลูกป่าให้เขียวขจีทั่วประเทศ  เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้  เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ประกอบด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม และขอนแก่น ซึ่งเป็นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว โดยปลูกต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ ต้นชิงชัน พะยูง พะยอม ยางนาอินทนิล ต้นไม้ป่า และต้นไม้ประจำถิ่นในพื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีนายเธียรชัย  พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับ นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน จิตอาสา ภาคเอกชน และประชาชนในพ้นที่ ร่วมกิจกรรม

   ***นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เผยว่า กรมเจ้าท่ามีแนวนโยบายให้กรมเจ้าท่าเป็นมากกว่ากรมเจ้าท่า ซึ่งนอกจากปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักแล้ว ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรภาพที่ดีระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง โครงการ “กรมเจ้าท่าร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกป่า 7 เดือน 7,777 ต้น”  เพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นดินภายในบริเวณพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำ ลำคลอง ให้มีความสมบูรณ์ทำให้พื้นที่ เกิดความชุ่มชื้น  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งใหม่

     ***ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ออกสำรวจออกแบบแม่น้ำชี แม่น้ำยัง ตลอดทั้งลำน้ำระยะทาง 250 กิโลเพื่อ สำรวจแม่น้ำชี แม่น้ำยังตรงไหนตื้นเขิน จะมีการออกแบบสำรวจและ  ออกแบบการขุดลอกด้วยก็จะมีการออกแบบขุดลอกเพิ่มพื้นที่การรับน้ำในฤดูน้ำแล้งส่วนในฤดูน้ำหลากก็จะมีการแก้ปัญหาในเรื่องของบริหารจัดการน้ำในการภาพรวมต่อเนื่องเราขุดดินไปแล้ว 1 ล้านคิวเราจะมีพื้นที่รองรับน้ำหนึ่งล้านคิวมีพื้นที่ ในฤดูน้ำแล้งเราก็จะมีเก็บน้ำ 1 ล้านคิวแต่ในเมื่อขณะนี้น้ำหลากมาเราก็จะมีพื้นที่รับน้ำอีก 1 ล้านคิวเพื่อที่จะไม่ให้น้ำล้นจากตลิ่งไปนี่คือการแก้ปัญหาของภัยแล้งกับเรื่องของอุทกภัยได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนี้ไปภายใน 3 ปีนี้ในพื้นที่แม่น้ำชีแม่น้ำมูลก็จะได้รับการขุดลอกอย่างต่อเนื่อง ทั้งลำน้ำตลอดจนควบคู่กันไปกับการปลูกป่าและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งของการบริโภคและอุปโภคด้วยเราจะแก้กันทั้งระบบ  ถ้าเราขุดลอกไปมีปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะอีก โครงการสร้างเขื่อนกันการกัดเซาะก็จะมาควบคู่กันคู่ขนานกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในเรื่องของการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำชีแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำยัง

****หน้าที่กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ทำเขื่อน ป้องกันกัดเซาะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกรมโยธามีท้องถิ่นที่ทำได้เช่นกัน เมื่อเราบูรณาการกัน เราก็จะดูว่าหน่วยงานไหนที่มีความพร้อม เรื่องงบประมาณเราก็จะเข้ามาช่วย แก้ปัญหาจะไม่เกิดการซ้ำซ้อนแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการออกแบบ ทุกหน่วยงานจะต้องส่งมาให้กรมเจ้าท่าดู เพราะกรมเจ้าท่าเราจะดูในเรื่องของงานด้านรูปแบบด้วย   การกัดเซาะของตลิ่งตรงไหนที่ยังไม่มีหน่วยงานอื่นเข้าไป ส่วนท้องถิ่นก็ประสานมาที่กรมเจ้าท่าได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็จะตั้งงบให้ในแต่ละปี เราไม่เคยทำให้มีการซ้ำซ้อนและไม่เคยจะไม่ทำที่ทำแล้วหรือสร้างแล้วก็จะไม่สร้างอีกแต่เราจะแก้ปัญหาครั้งเดียวเพื่อประชาชน เป็นนโยบายหลักของกรมฯอยู่แล้ว

     *** เรื่องดูแลแหล่งน้ำเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นของกรมชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องบริหารจัดการน้ำและการดูแลน้ำ แยกจากกันไม่ได้ กรมเจ้าท่าเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอยู่แล้ว ถ้ามีปัญหาในส่วนของลำน้ำยังให้แจ้งไปที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ขอนแก่น เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนำไปกราบเรียนคณะกรรมการเพื่อที่แก้ปัญหาแบบยั่งยืน จะได้มีทั้งแหล่งน้ำมีทั้งบริหารจัดการน้ำมีทั้งเรื่องของ การปลูกป่าบริเวณแหล่งน้ำมีการปล่อยปลา สิ่งนี้เราจะดูในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดจะไม่ได้แยกในการเป็นส่วนว่าหน่วยงานไหนจะเป็นคนทำ    ในหน้าที่ของกรมเจ้าท่าก็ดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วย

////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ ภาพ/ข่าว

0956628047