วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดินเอกชน

02 เม.ย. 2021
446

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุริยน  พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดินเอกชน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อที่ดินเอกชนและทบทวนมติเห็นชอบการจัดซื้อและการอนุมัติราคาที่ดินเอกชน  การปรับปรุงกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดินเอกชน โดยจัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และพิจารณาการขอใช้ที่ดินพระราชทาน โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่ดินพระราชทาน และการเก็บโฉนดที่ดินพระราชทาน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้ ได้ทำการถ่ายทอดสัญาณผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference Sys tem)ไปยัง คณะทำงานส.ป.ก.จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมประชุมด้วย

421501
421514
421515
421517