พช.เขาสวนกวาง ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 อำเภอ 1 กลุ่มออมทรัพยฯ

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางกุลวรรณ ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินกิจกรรม “จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 อำเภอ 1 กลุ่มออมทรัพย์ฯ” เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมของครัวเรือน สร้างวินัยทางการเงิน ให้ประชาชนพึ่งตนเอง เกิดความพอเพียง และนำไปสู่ หนทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้