วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จับมือภาคเอกชน เดินหน้าตอกย้ำ การท่องเที่ยวอีสาน วิถีใหม่ สไตล์ New Normal 9 เส้นทาง 20 จังหวัด ด้วยการจัดมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยว ไทยในอีสาน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย เส้นทางจังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น-บุรีรัมย์ โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพกับนักรบเสื้อขาวฮีโร่กู้วิกฤต” โดยมีการแถลงข่าว“ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด19” และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) ไปแล้วนั้น


คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงตอกย้้าถึงความพร้อมในการเดินทางท่องเที่ยวอีสานวิถีใหม่ในรูปแบบ New Normal จึงได้ก้าหนดจัดกิจกรรม มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยในอีสาน ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยเดินทางด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอีสาน (Isan GastronomyTourism) เส้นทาง ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 นี้ ด้วยรถยนต์และรถตู้ จ้านวน 15 คัน โดยมีผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 50 คน จึงได้เชิญตัวแทนสื่อมวลชนท้องถิ่นจาก 8 ส้านักงาน ททท.ทั่วพื้นที่อีสานร่วมเดินทางด้วยการจับมือการจัดกิจกรรมครั้งนี้กับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ซึ่งมีสมาชิกบริษัทน้าเที่ยวร่วมก่อตั้งจ้านวน 18 รายโดยให้บริการทั่ว 20 จังหวัดในพื้นที่อีสาน และ 1 รีสอร์ตคุณภาพที่เน้นด้านสุขภาพ
ร่วมกันฟื้นฟู เยียวยาการท่องเที่ยวอีสาน หลังวิกฤตโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
การเดินทางครั้งนี้ เริ่มปล่อยขบวนมินิคาราวานจากจังหวัดขอนแก่น ผ่านมายังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแวะชมหอโหวด (101 Tower) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดบริเวณบึงพลาญชัย ก่อนเดินทางสู่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเข้าร่วม“พิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ ประจ้าปี 2563” ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 นี้
จากนั้นก้าหนดให้คณะผู้ร่วมเดินทางได้ส้ารวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ…ที่คิดถึง โดยมีทีม ททท.ส้านักงานสุรินทร์และบริษัทน้าเที่ยวเจ้าถิ่นศรีสะเกษให้การต้อนรับและน้าคณะออกเดินทางสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวที่คิดถึง…ในรูปแบบการท่องเที่ยวอีสาน สไตล์New Normal ตลอด 3 วัน 2 คืน


คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทยในอีสาน นั้น ทางสมาคมฯได้จัดท้าออกแบบเส้นทางขับรถเที่ยวแบบมินิคาราวาน น้าเสนอททท.และนักท่องเที่ยวจ้านวน 9 เส้นทาง โดยเชื่อมโยง “แหล่งท่องเที่ยวที่คิดถึง…ใน 20จังหวัดภาคอีสาน”โดยได้มอบหมายให้สมาชิกบริษัทน้าเที่ยวที่เป็นเจ้าถิ่น ในฐานะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
นั้น ๆ ช่วยกันน้าแหล่งท่องเที่ยว อาหาร ชุมชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ มาออกแบบเชื่อมโยงให้เกิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด19 รวมถึงการน้าจุดแข็งในการเป็นบริษัทน้าเที่ยวมาประยุกต์การให้บริการในรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยมาตรการอย่างมีมาตรฐานร่วมกัน
นอกจากการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบมินิคาราวานแล้วนั้น ทางสมาคมฯ เล็งเห็นว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวหลังภาวะวิกฤตโควิค19 ครั้งนี้ นักท่องเที่ยวน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางจากรูปแบบทัวร์ที่เดินทางครั้งละจ้านวนมาก มาเป็นการเดินทางที่ให้ความส้าคัญในความปลอดภัยจากเชื้อโรค โดยจะหันมาเดินทางแบบส่วนตัวกับบุคคลที่คุ้นเคยเท่านั้น ทางสมาคมฯ จึงได้มีการออกแบบโปรแกรมทัวร์เที่ยว 20 บ้านเจ้าถิ่นและเส้นทางแนะน้าในการขับรถเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็น “แพ็คเกจขับรถเที่ยวอีสาน” (Self-drive Esan) และแพ็คเกจบินไป-บินกลับขับรถเที่ยวอีสาน (Fly Drive Esan) ซึ่งมีจุดเด่นในการคืนรถต่างสนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการบริการอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทางสินค้าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal นี้ ได้ถูกออกแบบเส้นทางไว้ถึง 60 เส้นทาง โดยทุกเส้นทางสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ภายใต้โครงการ “เจ้าถิ่นอีสานออนไลน์” ในชื่อสินค้า eBuff ซึ่งแบ่งหมวดสินค้าออกเป็น Buff Tour (จองแพ็คเกจทัวร์และแพ็คเกจขับรถเที่ยว) Buff Booking (จองโรงแรม รถเช่า แพ็คเกจสุขภาพ และแพ็คเกจกิจกรรมต่าง ๆ) Buff Service (การอ้านวยความสะดวกทุกด้าน) และ Buff Shop (สินค้าท้องถิ่น) ที่รวบรวมไว้บน Social Media Platform ที่สามารถจองและช้าระเงินผ่าน www.ebuffesan.com โดยมีPage Facebook : eBuff eSan และ Line OA : @ebuff ที่คอยให้บริการข้อมูลและบริการดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเอกชนโดย สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) ครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกันร่วมเยียวยา ฟื้นฟูและขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสาน สามารถผ่านวิกฤตโควิด19 ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศส้าหรับคนไทยเที่ยวไทย เป็นก้าลังส้าคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติและฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องต่อไป