วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สร้างพี่เลี้ยงการเงิน แก่กลุ่มอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จัดอบรมโครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน สำหรับอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเผยแพร่และการให้คำแนะนำด้านการเงิน ให้เกิดการส่งต่อความรู้และขยายผลอย่างยั่งยืน โดยมี ยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ อดีตนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และพรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้แก่กลุ่มอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เมื่อ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney