ส.ป.ก.ร่วมคณะรัฐมนตรีเกษตรฯ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในพื้นที่กรุงเทพฯครอบคุลุม 3 เขต ปล่อยปลาน้ำจืด 3 ล้านตัว

01 เม.ย. 2021
459

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส.ป.ก. ร่วมคณะรัฐมนตรีเกษตรฯ นำทีมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 แห่ง รวม  3,000,000 ตัว ตั้งเป้าฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” พร้อมด้วย นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) ในฐานะผู้แทน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

       สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และคงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งต้องการคุ้มครองและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำในพื้นที่ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้จำนวน 3,000,000 ตัว (3 ล้านตัว) ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวม 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ เขตหนองจอก เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง

420046
420048
420050
420052
420054