วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมการกำหนดแนวทางการบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค จว.เพชรบุรี

29 มี.ค. 2021
682

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมการกำหนดแนวทางการบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค จังหวัดเพชรบุรี

    วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค โดยมี นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขปัญหาที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท สำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.เพชรบุรี
การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

417204
417207