วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมสัมมนารับนโยบาย สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

29 มี.ค. 2021
430

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ร่วมสัมมนากิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายสรุป เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2021” และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธาน กปช. เป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ให้กับผู้ร่วมสัมมนา ณ

ห้องประชุม เมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เคลียร์ พร้อมทั้ง ห้องประชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้ถ่ายทอดรับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ กรุงเทพมหานคร

       สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ผ่านแผนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันของภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ด้วย

417073
417074
417075
417082