วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

29 มี.ค. 2021
356

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “อบรมแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์” เน้นทักษะชีวิตให้เป็นเครื่องมือสร้างนักศึกษาสู่นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี รวม 200 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “การอบรมกลุ่มแกนนำวิศวกรสังคม ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จำนวน 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ในโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะในการสร้างเครื่องมือเข้าหาชุมชน เพื่อรู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน และพัฒนางาน แก้ไขปัญหาและต่อยอดสู่อนาคตได้”

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ใช้เวลา 3 วันในการอบรม เน้นการให้ “เครื่องมือ” สำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคม จำนวน 5 เครื่องมือ ได้แก่

1.      นักศึกษาสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก ยอมรับความเห็นต่างเพื่อหาจุดร่วมในการพัฒนา

2.      นักศึกษาเข้าใจและเคารพวิถีชีวิตของเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนเพื่อเลือกเวลาและประเด็นการมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม (put the right man to the right job)

3.      นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตได้

4.      นักศึกษาให้ความสำคัญกับการค้นหาขั้นตอนกระบวนการในประเด็นที่สนใจ รู้จักทุกขั้นตอนอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกพัฒนาได้ตรงเป้าหมาย หรือ “เกาให้ถูกที่คัน” ตามบริบทและศักยภาพ

5.      นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และมีแนวทางประยุกต์ใช้กระบวนการที่ทันสมัย อาทิ Design thinking, Business model canvas, Lean business model, Service design และ Startup process

162082030 3898473416899585 984975643448454289 o

ซึ่งทั้งหมดที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทักษะวิศวกรสังคมที่มุ่งเป้าในการสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “กระบวนการอบรมสร้างแกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) จำนวนกว่า 200 คน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 6 แห่งในครั้งนี้ ช่วยสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างยั่งยืน และสุดท้ายสามารถต่อยอดสู่ชีวิตประจำวันและการทำงานหลังจบการศึกษา เป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศได้ในที่สุด” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดากล่าว