ร้อยเอ็ด ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

              เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64     นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานการติดตามการดำเนินโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” โดยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น  และวิทยากรจิตอาสา 904  ในการเยี่ยม ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการในวันนี้ 2 พื้นที่ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ 3  ตำบล ดงลาน อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด ร้อยเอ็ดใน  เพื่อสอบถามปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

        ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง   เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านบ้านโคกหนองนา  ปั้นโคก  ทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติสถานที่จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก   ซึ่งเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทำการอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ซึ่งฝึกอบรมพึ่งพาตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงการแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วยการออกแบบแนวคิดการบริการ การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านบ้านโคก อุดมทำนายตามภูมิสังคมลงบนกระดาษการสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างเพื่อพอเพียงเพื่อพออยู่พอกินพอใช้และร่มเย็นการปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งานหรือ 412 ตารางเมตรตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม 

ในการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้ไปพื้นที่ จุดที่ 1 นายดิเหรก มหาชัย อายุ 47  ปี บ้านเลขที่ 73 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  ตำบล ดงลาน อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด ร้อยเอ็ด ได้นำปลากินพืชไปปล่อย  1,000 ตัว และได้ทำแปลงนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็นแปลงทำนา ปลูกผักสวนครัวไว้เก็บขาย ขุดสระ หลังฤดูทำนา ปลูกยา 

จุดที่ 2 นายประหยัด แสงทนงค์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 82บ้านอ้น หมู่ที่ 3  ตำบล ดงลาน อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด  จังหวัด ร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  ตนด้แบ่งพื้นที่หลังบ้านจัดทำโคกหนองนา ขนาด ๖๔ ตารางวา บนที่ดินบริเวณบ้านของตัวเอง  โครงการนี้เกิดจาก ที่ตนได้เป็นผู้ต้องโทษที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นโครงการของทางรัชกาลที่ 10 ได้ทำเป็นการสานงานต่อของรัชกาลที่ 9 และได้มีการให้ผู้ต้องโทษได้เข้าไปอบรมเรียนรู้ เพื่อที่จะให้เราสร้างอาชีพอยู่ได้ในพื้นที่ของตนเอง หลังพ้นโทษ  โครงการนี้ตนทำต่อมาจาก พื้นที่หลังบ้าน ก็จะทำเป็นคลองไส้ไก่ลงมาช่วงที่เป็นคลองไส้ไก่ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้ แล้วก็จะทำบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อที่จะก่อนที่จะน้ำไหลลงไปที่สระ  ซึ่งโครงการนี้ที่หลังจากพ้นโทษออกมาก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตนเองสามารถเอามาสานต่อและทำด้วยตนเองได้จริงๆ การทำขุดสระ  โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”    ในครั้งนี้ตนได้ทำเพียงคนเดียวโดยใช้จอบขุดวันละเล็กวันละน้อยทำไปวันว่าง หลังจากที่ วันที่ไม่มีการจ้างงานเท่านั้น  ก็ได้หน่วยงานอำเภอเมือง และผู้นำท้องถิ่น ได้เข้ามาสอบถามและส่งเสริมสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่อง  

/////////////////////////

โชติกา   ทวนชัยภูมิ /ภาพ ข่าว

0956628047