วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พช.เขาสวนกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

พช.เขาสวนกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 2.1 : สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง ม.5 ต.คำม่วง เวลา 09.00-16.30 น.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางกุลวรรณ ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย
-สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
-ทำแบบประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
-วัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ด้วยการประเมินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งมุ่งเน้นให้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นแบบอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://bpicc.com/i/ainN14
https://bpicc.com/i/ainS4r
https://bpicc.com/i/ainxie