พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขอนแก่น /โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โ”คกหนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี

พช.ขอนแก่น /โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โ”คกหนอง นา โมเดล” เอามื้อสามัคคี

28 มีนาคม 2021
143   0

เมื่อที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายภูรี หอมจันทร์ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 14 บ้านหนองโปร่งใส ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ ได้มีกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช. ในฐานกิจกรรมต่างๆเช่น ฐานคันนาทองคำปลูกต้นไม้ ฐานห่มดิน ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย ฐานทำปุ๋ยหมัก แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสามัคคี
ในการนี้ท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านนิวัติ น้อยผาง ได้มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานรัฐบาล งานกระทรวงมหาดไทยและงานในหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนและได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางของการพัฒนาโลกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นกระแสทางเลือกตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ คือ ”การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนของสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาระบบทุนนิยมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้ชุมชนคำนึงถึงความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่ และร่วมมือกันสร้างสรรค์

โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

271949
271969
271962