วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. เยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

28 มี.ค. 2021
539

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะ ร่วมเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) โดยมี ดร. รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และคณะผู้บริหาร สสน. ให้การต้อนรับ และนำชมกิจการระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ และระดับน้ำอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศของ สสน. ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคร

    โอกาสนี้ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรีอมด้วยอนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ร่วมเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดย ท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ได้รับฟังการบรรยาย ถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของ สสน. ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ต่อมา ท่านและคณะได้รับฟังการบรรยายการทำงานของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่อง (GNSS CORS) และการประยุกต์ใช้งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และภัยพิบัติ การพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยมี ตัวอย่างของพื้นที่ที่ สสน. เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ อาทิ ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    จากการเยี่ยมชมกิจการการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับ สสน. การบริหารแหล่งน้ำให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีก เป็นแนวทางที่จะนำไปใช้สนับสนุนให้เกษตรกร ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่มีแหล่งน้ำแต่ยังไม่เพียงพอ ส.ป.ก.จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำ เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างมีคุณค่า มีศักยภาพการอภิบาลน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอยืนยันความพร้อมการร่วมมือและให้การสนับสนุบ กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ “อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข” ต่อไป

https://bpicc.com/i/aigfqe
https://bpicc.com/i/aigyeJ
https://bpicc.com/i/aigEMM