วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดตราด

28 มี.ค. 2021
624

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00  น.นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด โดยมีนายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน

ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ท่านได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลาง หรือประสานผ่านผู้ตรวจราชการกรม ต่อไป

414408
414413