ข่าวรอบทิศ » ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้ง 1/2564

ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้ง 1/2564

26 มีนาคม 2021
177   0

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้ง 2/2564 โดยมี นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ķคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาทบทวนมติแนวทางการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 36/2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยัง ส.ป.ก.จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วย

413913
413915
413916
413914