วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

26 มี.ค. 2021
445

        วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       ทั้งนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างต่างๆ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตกรกรและกลุ่มเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

413861
413862
413863