วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ตั้ง “ศูนย์วิจัยผู้ป่วย NCDs” แห่งแรกของประเทศไทย

26 มี.ค. 2021
543

วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” หรือ “ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   และ Johns Hopkins University, School of Nursing. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง   มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Prof. DR. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing พร้อมด้วย Professor Cheryl R. Dennison Himmelfarb       Dr. Nancy Reynolds และอาจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย Online ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live.

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยนี้ขึ้น เนื่องจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs นับเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับตัวผู้ป่วยเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล ครอบครัวของผู้ป่วย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ ในครั้งนี้เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการกับความท้าทายของโรค NCDs ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุนในการสร้างศูนย์นี้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วย NCDs ผ่านการวิจัยและอบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องช่วยกันพัฒนาสุขภาพความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี้ก็ทำให้คนเสียชีวิตกว่า 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเรื่องนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวบุคคลและสังคม การสนับสนุนจากรัฐบาล ระบบการศึกษา และสถาบันดูแลสุขภาพ สามารถช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์ได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยในระยะยาว จึงริเริ่มสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับโครงการ MU-JHU Non-Communicable Diseases Research Collaborative Center เรามั่นใจว่าศูนย์ฯ นี้ จะเป็นผู้บุกเบิกด้านโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งพัฒนาสังคมของเรา ผ่านการพัฒนาความรู้และสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพได้

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การสนับสนุน MU-JHU NCD Research Collaborative Center ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วย NCDs  พร้อมที่จะพัฒนางานวิจัย NCDs แบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเครือ WHO SEARO  ทั้งนี้จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยและบุครกรด้านการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทาง

DR. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในสิบปีที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของโลก ดังนั้น Johns Hopkins University ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการสร้างศูนย์พัฒนาการวิจัยและเสริมสร้างคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยกบทบาททางด้านการพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรแนวหน้าของวงการสาธารณสุข

“ศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” แห่งนี้ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะเริ่มจัดการอบรมระยะสั้นในหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป็นหลักสูตรแรกแบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2441-5333 หรือ 0-2441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-2471, 2473 หรือ https://ns.mahidol.ac.th/english/research/th/index_th.html และสามารถรับชมวิดีโอคลิป The MU-JHU NCD Research Collaborative Center

ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=oyVML2947_0

หรือรับชมถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้ที่ https://web.facebook.com/nsmahidol/videos/2594352460864988