วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.จันทบุรี

25 มี.ค. 2021
380

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. โดยมี นายจรัส กรรณมรกต ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ รักษาการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน โดยมีนายจรัส กรรณมรกต ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ รักษาการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ ได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับความสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลาง หรือประสานผ่านผู้ตรวจราชการกรมต่อไป

413152
413153
413154