วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ เขต 5 รอบที่ 1 จว.สุราษฎร์ธานี และลงพื้นที่แปลงที่ดิน คทช. No 83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

25 มี.ค. 2021
780

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 5 รอบที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ผลการตรวจราชการของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด ท่านได้มอบขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมา เวลา 15.30 น. ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ แปลงที่ดิน คทช. No 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และคณะ ร่วมลงพื้นที่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ทั้งด้าน สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ในแปลง คทช.ด้วย

https://bpicc.com/i/aen7kn
https://bpicc.com/i/aentjk
https://bpicc.com/i/aenJwj
https://bpicc.com/i/aenOrQ