วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ เขต 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 จังหวัดชุมพร

25 มี.ค. 2021
364

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 5 รอบที่ 1 จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
โดยผลการตรวจราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้ยังขาดอัตรากำลังช่างสำรวจรังวัด ทำให้แผนงานจัดที่ดินล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด ท่านได้มอบขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

412868
412870
412869
412872