วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ แปลงนายแดง พูลเพิ่ม บ้านโคกท่า ม.5 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น มอบหมายให้ นายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการนำแนวทางไปปฏิบัติในการบริหารพื้นที่ น้ำ ป่า อากาศ อันจะนำไปสู่ความกินดี อยู่ดี มีรายได้เลี้ยงตัวเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เทศบาลตำบลหนองตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน กพสอ. ผู้นำ อช. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา อังวะ และ นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ นางกาญจนา รัตนเมกุล พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ จากนั้นเป็นการลงแปลงเรียนรู้ ลงมือทำจริง โดยมีกิจกรรมห่มดิน ปลูกตะไคร้ ปลูกไม้ยืนต้น (คันนาทองคำ) ปล่อยปลา เพื่อเป็นคลังอาหารของครัวเรือน