วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นทุนการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 เธอเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ การสร้างเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลการข่าวสารข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นสถานที่จัดงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมของเกษตรกรโดยนำองค์ความรู้เรื่องการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การให้ บริการด้านการเกษตร การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer Young Smart Farmer มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานประมาณ 130 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิตเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หากสามารถทำให้เกษตรกรองค์ความรู้ที่เหมาะสม ในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้และที่สำคัญหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

165126752 1634627056721186 1975954455667034877 n
164456396 1634630176720874 5232364189685842901 n