วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 1) นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น (กพสจ.) ครั้งที่ 1/2564 การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและกรรมการ อำเภอละ 2 คน และจนท.พช.ผู้รับผิดชอบงานองค์กรสตรี อำเภอละ 1 คน รวม 78 คน ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม พบปะ และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นในการขับเคลื่อนงาน และนางนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนว.พช.จังหวัดผู้รับผิดชอบงานองค์กรสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย

871305
https://bpicc.com/i/aKm1kM