วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของการตลาดออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 (รุ่นที่ 2) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน หนองเรือ ภูเวียง เวียงเก่า สีชมพู หนองนาคำ พล หนองสองห้อง แวงใหญ่ เปือยน้อย แวงน้อย และโนนศิลา รวม 25 คน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ดำเนินการโดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการจัดทำ Template Content ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการจำหน่ายออนไลน์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม การนำข้อมูลเข้าระบบ และการเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น