วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.มัญจาคีรีจัดอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น./นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี มอบหมายให้  นางสาวอมรพรรณ โมรีรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำตำบลสวนหม่อน

                ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณปี 2564 ณ บ้านขาม หมู่ที่ 5  ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนพัฒนาจำนวน 30 ครัวเรือน

                โดยมีผู้ใหญ่สมพร พิมมะสอน (ครอบครัวพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้) เป็นวิทยากรหลักในการมอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงรวมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนในกิจกรรมต่อไป

415232
415230