วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

เทิ่อวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นางกุลวรรณ ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การปลูกผักสวนครัว
  2. ปลูกต้นไม้
  3. ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การทำไส้กรอก
    โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือนซึ่งมุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคลและครอบครัว ทั้งนี้มีนางวารี ถิรพงษ์ชาติ เป็นวิทยากรในการสอนทำไส้กรอกผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีร่วมกัน
333026
333029 0