วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 4“

24 มี.ค. 2021
427

การเปิดฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 4”

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2564 รุ่นที่ 4” พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผุ้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม

        การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 48 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

411380
411382