วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 6 รอบที่ 1 จว.ระนอง

23 มี.ค. 2021
470

วันที่ 22 มีนาคม เวลา 16.30 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตตรวจราชการที่ 6 รอบที่ 1 จังหวัดระนอง โดยมี นางสาวณัฐวดี ลางีตัน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก.จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

410551

     การตรวจราชการของ ส.ป.ก.ระนอง มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขณะนี้ ส.ป.ก.ระนองต้องการให้สำนักกฎหมายจัดเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวทางการใช้พื้นที่บนเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มีความต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะพยาม ซึ่งระเบียบการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังไม่รองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง

     ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย โดยท่านได้มอบขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.ระนอง ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

410555
410553