วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น เดินหน้า เอามื้อสามัคคี ทฤษฎี ใหม่รูปแบบประยุค “โคก หนอง นาโมเดล”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ แปลงนายธนชาต ดานุวงศ์ไพศาล บ้านคำเจริญ ม. 11 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล “ใส่ชุดม่อฮ่อม ห่อกับข้าวใส่ตะกร้า แบกจอบเสียมปลูกป่ากลางบ้าน สร้างคลังอาหาร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ มอบหมายให้นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชีวิต โคก หนอง นา โมเดล ให้ผู้นำชุมชน ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนได้มีการนำไปประยุกต์ปรับใช้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในระดับครัวเรือน สู่ระดับหมู่บ้าน ชุมชนต่อไป
กิจกรรมที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ในวันนี้ ได้แก่ 1) ฐานขุดคลองใส้ไก่ 2) ฐานห่มดิน 3) ฐานต่ำเตี้ย เรี่ยดิน 4)ฐานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 5) ฐานทำปุ๋ยหมักมูลไก่ใบไม้แห้ง และ 6) ฐานหลุมพอเพียง จากนั้นเป็นการสรุปบทเรียนร่วมกัน