วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านเกษตร และงานพัฒนาแหล่งน้ำนครศรีฯ ครั้งที่ 1/2564

23 มี.ค. 2021
555

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        การประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ ปัญหาด้านที่ดินด้านการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย กรณีของที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่จำแนกของสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช กรณีพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประสบปัญหา  ปัญหางานพัฒนาแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านการเกษตรของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาอีก 2 คณะ ประกอบไปด้วย คณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

        นอกจากนี้ คณะทำงานได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากโตรงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในส่วนของปัญหาด้านพื้นที่ และผลกระทบของประชาชน เพื่อหาทางออกให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้ได้น้อยที่สุด

https://bpicc.com/i/aKKY1o
https://bpicc.com/i/aKKNA1
https://bpicc.com/i/aKKSiw
https://bpicc.com/i/aKKxb4
https://bpicc.com/i/aKKCtr