วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น/งานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมงานวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมี นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายสมพงษ์ เข็มเหล็ก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์, นายกิตตินันท์ วงษ์ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดขอนแก่น, ประธานคณะกรรมการศูนย์อปพร./ผู้บริหารศูนย์ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำ อปพร. จากจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม และขอนแก่น ( ในพื้นที่ศุนย์ ปภ.เขต 6 ) เข้าร่วมงานกว่า 300 คน สืบเนื่องจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ( อปพร.กลาง ) ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วัน อปพร.” เพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ และความรู้ความสามารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ปัจจุบัน อปพร. ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน ผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้สังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัย และสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิก อปพร.ดีเด่น, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอ่านสาร “วันอปพร.” ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ อปพร. , สมาชิก อปพร. กล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวัน อปพร. นอกจากนี้ในช่วงเช้าได้มีการจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “อาสากู้ภัย” และ “พ้นภัย” สาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรในงานกู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกด้วย

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

163404010 2840100209545199 314140052038051069 o