วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด

บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ได้ออกหนังสื่อแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีใจความตามเอกสาร ดังต่อไปนี้(ตามเอกสารแนบ)