ข่าวเศรษฐกิจ » ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด

23 มีนาคม 2021
277   0

บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ได้ออกหนังสื่อแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีใจความตามเอกสาร ดังต่อไปนี้(ตามเอกสารแนบ)