วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร เขตตรวจ 6 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัด กษ. ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 จว.พังงา

22 มี.ค. 2021
359

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยมี นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ กว้านวิพิธกาญจน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ด้านวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

          สำหรับการประชุมมีสาระสำคัญการตรวจติดตามงาน 4 หัวข้อหลัก คือ

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร

3.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของพืชและสัตว์ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หรือตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

         จากการตรวจราชการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ไม่มีพื้นที่ คทช. ในพื้นที่จังหวัดพังงา และมีแผนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการระบบตลาดนำการผลิต มีกิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้

409271
409272
409280