วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ร่วมเยี่ยมคาราวะ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

22 มี.ค. 2021
945

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน (สวผ.) และ นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ได้ร่วมการประชุมและเยี่ยมคารวะ นายอัลลัน แมคคินนอน (Mr. Allan McKinnon PSM) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การตอนรับ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ในการร่วมประชุมและเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย รวมถึงพูดคุยถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การชลประทาน และข้อหารืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ในส่วนของ ส.ป.ก. ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินโครงการระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีด้านการเกษตรระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ด้วย

409162
409163
409164