วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจฯ 10,11,12) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จว.หนองบัวลำภู

22 มี.ค. 2021
535

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11 และ12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายจุลพงษ์ แก้วเสถียร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานในภารกิจเป็นไปตามแผนงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

      จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามกรณีประเด็นการลักลอบขุดดินในที่ ส.ป.ก. พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ กลุ่มวิสาหกิจนาแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านกุดฮู – ชมภูทอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

      ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมถึง ได้สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยท่าน ได้กำชับให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับความสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน

https://bpicc.com/i/aKFQBN
https://bpicc.com/i/aKFdmd
https://bpicc.com/i/aKFkJo